Ochrana osobných údajov

Ochrana vašich osobných údajov patrila a patrí medzi naše priority a preto rešpektujeme aj nové nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov.

Vaše kontaktné údaje uchovávame a budeme uchovávať len počas obdobia trvania zmluvného vzťahu so spoločnosťou Exclusive Plus Media spol. s r.o., ktorý vzniká po objednaní si a úhrade ročného predplatného magazínu EXclusive alebo EXclusive CAR, t.j. 12 kalendárnych mesiacov.

Využívame tiež služby  externého subjektu v úlohe distribútora. Aj on vaše osobné údaje chráni rovnako prísne a v súlade s GDPR ako my.

Ubezpečujeme Vás, že s vašimi osobnými údajmi zachádzame s náležitou starostlivosťou, v súlade s platnými právnymi predpismi, a, samozrejme, ich chránime v maximálnej možnej miere, ktorá zodpovedá technickej úrovni dostupných prostriedkov.